Dokumenty celne w importowanych towarach: kluczowe informacje dla importerów

Sprowadzanie towarów z Chin traktowane jest jako import produktów z państwa znajdującego się poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W praktyce oznacza to konieczność załatwienia wszystkich formalności celnych, aby dane artykuły mogły zostać dopuszczone do obrotu handlowego na terytorium UE. W całym procesie kluczową rolę odgrywają dokumenty celne. Warto sprawdzić, jakie dokumenty są niezbędne do pomyślnego […]

Sprowadzanie towarów z Chin traktowane jest jako import produktów z państwa znajdującego się poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W praktyce oznacza to konieczność załatwienia wszystkich formalności celnych, aby dane artykuły mogły zostać dopuszczone do obrotu handlowego na terytorium UE. W całym procesie kluczową rolę odgrywają dokumenty celne. Warto sprawdzić, jakie dokumenty są niezbędne do pomyślnego przejścia odprawy celnej.

Dokumenty wymagane przy każdej odprawie celnej

Osoby, które zdecydowały się na import z Chin rozmaitych wyrobów, często zastanawiają się, jaką dokumentacją należy dysponować, aby pomyślnie przejść procedury celne. Trzeba mieć świadomość, że lista tego rodzaju pism jest dość długa. Do najważniejszych, które trzeba obowiązkowo okazać urzędnikom celnym, zalicza się:

  • fakturę handlową wystawioną przez dostawcę produktu – stanowi ona poświadczenie faktycznego dokonania transakcji; musi ona zawierać pewne, obligatoryjne informacje, do których należą: dane osobowe sprzedawcy i nabywcy, data i numer faktury, nazwa towaru, jego ilość, cena oraz wartość wyrażona w określonej walucie; istotne są także informacje o pochodzeniu towaru i warunkach dostawy wg INCOTERMS, a także podpis i firmowa pieczątka chińskiego przedsiębiorstwa;
  • Packing List (tzw. specyfikacja) – tego typu dokumenty celne stanowią załącznik do faktury; informują one m.in. o ilości zamówionego towaru, jego wadze brutto i netto itp.;
  • list przewozowy – w przypadku transportu statkiem jest to tzw. konosament morski; w zależności od warunków umowy między importerem a chińskim dostawcą może on zostać wysłany przez tego drugiego kurierem albo mailem (z adnotacją „Telex Realease”); omówiony dokument jest niezbędny do odbioru towaru od przewoźnika przez nabywcę.

Wymienione dokumenty są potrzebne do tego, aby odprawa celna mogła zostać przeprowadzona we właściwy sposób. Zazwyczaj nie są to jednak jedyne pisma, którymi powinien dysponować importer.

Dokumenty celne potrzebne przy niektórych odprawach

Przedsiębiorcy importujący towar z Chin i innych państw trzecich w wielu sytuacjach muszą liczyć się z koniecznością uzupełnienia wymienionego podstawowego zestawu dokumentów celnych o dodatkowe pisma. Wśród nich należy wymienić:

  • pozwolenie CITES – informujące o tym, że importowany towar nie narusza przepisów dotyczących ochrony przyrody;
  • certyfikat CE – deklaracja producenta o spełnianiu przez dany produkt norm zawartych w unijnych Dyrektywach Nowego Podejścia;
  • deklaracja zgodności UE – dokument stanowiący oświadczenie podmiotu wprowadzającego importowany towar na rynek o spełnianiu wymagań wspomnianych powyżej dyrektyw;
  • deklaracja importu – zawierająca listę przewożonych towarów.

Kompletowaniem wyżej wymienionych dokumentów nie muszą zajmować się osobiście importerzy. Przedsiębiorcy sprowadzający towar z zagranicy coraz częściej decydują się na nawiązanie współpracy z profesjonalnymi firmami logistycznymi. Do obowiązków pracowników tych firm należy spełnienie wszystkich wymagań formalnych związanych z odprawą celną.