Polityka prywatności

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

1.2 Niektóre pojęcia używane w niniejszej Polityce Prywatności:

 • Dane Osobowe – w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 1) RODO, dane osobowe są to informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres do doręczenia Towarów zakupionych w Allegro, IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
 • Serwis – kanały lub media cyfrowe wykorzystywane przez Użytkownika, którymi są: strona internetowa https://pl.meest.cn/pl/ oraz aplikacja mobilna Meest China;
 • Użytkownik – każda osoba/podmiot korzystający ze strony internetowej https://pl.meest.cn/pl/ lub aplikacji mobilnej Meest China;
 • Usługi – wszystkie usługi wskazane w Regulaminie działania serwisu https://pl.meest.cn/pl/ oraz aplikacji mobilnej Meest China oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://pl.meest.cn/pl/ oraz aplikacji mobilnej Meest China;

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

2.1 Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest TRADE 44 Sp. zo.o. z siedzibą w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Drogowców 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000501663, NIP: 5342495697, REGON: 14714222300000, numer telefonu: +48 800 003 091 (dalej jako: „Administrator”). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem także za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: supportpl@meest.cn.

2.2 Informujemy, że ochrona prywatności Użytkowników ma dla nas bardzo duże znaczenie, dlatego też Administrator ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkowniku do niezbędnego minimum.

3. RODZAJE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych:

 • dane zbierane podczas rejestracji (aby Użytkownik mógł skorzystać z niektórych Usług w Serwisie będzie musiał utworzyć konto poprzez rejestrację; podczas rejestracji wymagane będzie wskazanie adresu poczty elektronicznej oraz hasła jakiego Użytkownik będzie używał w celu skorzystania z usług)
 • dane zbierane podczas korzystania z Usług (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu)
 • dane zbierane automatycznie (podczas wizyty Użytkownika w Serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące tej wizyty np. adres IP Użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.)
 • dane zbierane, gdy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem (gdy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem za pomocą Serwisu, telefonu, poczty elektronicznej, itp. przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej itp.)

3.2 Użytkownik powinien mieć na uwadze, że jeśli Administrator poprosi o podanie jego danych osobowych, w celu udzielenia mu dostępu do którejkolwiek z Usług dostępnych w Serwisie, niektóre z pól zaznaczone będą, jako „obowiązkowe”, ponieważ są to dane, które są mu niezbędne do świadczenia danej Usługi. Jeżeli Użytkownik nie zdecyduje się udostępnić Administratorowi tych danych, nie będzie mógł zarejestrować się lub nie będzie miał możliwości skorzystania z tych Usług.

3.3 Administrator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z prawem, w zależności od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu, w szczególności w następujących celach:

 • podjęcie działań związanych z obsługą rejestracji dokonywanej przez Użytkownika oraz świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie obsługi konta Użytkownika (jeżeli osoba zdecyduje się zarejestrować jako Użytkownik Serwisu, Administrator będzie potrzebował przetwarzać jej dane, w celu jej identyfikacji oraz umożliwienia jej dostępu do poszczególnych usług, które znajdują się do dyspozycji zarejestrowanego Użytkownika)
 • wykonanie umów świadczenia Usług, zawartych przez Użytkownika z Administratorem za pośrednictwem Serwisu (w tym celu dane przetwarzane są głównie po to, aby przekazać Użytkownikowi informacje związane z usługami, zamówieniami, dostawami towarów, ewentualnymi reklamacjami, jak również w celu wystawienia rachunku za skorzystanie z określonej usługi za pośrednictwem Serwisu)
 • marketingowych (w tym celu dane przetwarzane są głównie po to, aby rekomendować Użytkownikowi usługi i funkcje Serwisu w oparciu o interakcje z Serwisem oraz analizę profilu użytkownika np. na podstawie historii zakupów i przeglądanych stron internetowych)
 • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług (gdy jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa usług, w tym zasobów IT lub bezpieczeństwa innych Użytkowników, Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych osobowych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub Twoje urządzenie w przypadku korzystania z Serwisu)

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1 Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 35/46/WE.

4.2 Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.

4.3. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

5.1 Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od niego wymagane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

5.2 W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę, jego dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w Serwisie. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

6. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

6.1 Użytkownik może w każdej chwili zażądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

6.2 Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych, jak również ich uzupełnienia, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne.

6.3 Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, usunięcie konta Użytkownika z Platformy, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez Administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

6.4 Użytkownik może w każdej chwili żądać bez podawania przyczyny, aby Administrator usunął jego dane. Żądanie usunięcia nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez Administratora danymi osobowymi.

6.5 Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Użytkownika, jak również w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez Administratora danymi osobowymi.

6.6 Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co Administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

6.7 Użytkownik może zażądać, aby Administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do Administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa i adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretne dane Użytkownika życzy sobie, że Administrator przekazał. Administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi dane osobowe Użytkownika.

7. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

7.1 Administrator zastrzega, że mogą zaistnieć okoliczności, w których zdecyduje się on sprzedać albo przenieść całość lub część swojego przedsiębiorstwa lub aktywów. W takim wypadku dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane lub udostępnione przez Administratora podmiotom trzecim w ramach oraz w związku z planowaną transakcją. W takich sytuacjach Administrator zapewni zobowiązanie podmiotów trzecich do zapewnienia adekwatnej ochrony dla danych osobowych zebranych za pośrednictwem Serwisu. Dodatkowo Administrator poinformuje Użytkowników o ww. okolicznościach, a Użytkownikom będzie przysługiwało prawo żądania usunięcia ich danych zgodnie z pkt. 6 niniejszego dokumentu.

7.2 Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

7.3 Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem, w zakresie niezbędnym do realizacji Usług np. w celu zamówienia towaru, przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od Administratora.

7.4 Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce prywatności, dane osobowe Użytkowników nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

7.5 Administrator przekazuje dane wyłącznie podmiotom, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa.

7.6 Zebrane dane osobowe Administrator przechowuje na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

8. PLIKI COOKIES

8.1 Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika, gdy korzysta on z Serwisu. Pliki te są przesyłane przez serwis internetowy do przeglądarki. Każdy plik cookie posiada anonimowy identyfikator i pozwala zidentyfikować urządzenie, w którego pamięci został zapisany przez określony czas (czas, po którym dany plik cookie zostanie usunięty). Pliki cookies są wykorzystywane między innymi do: pomocy w logowaniu Użytkownika (np. zapamiętanie nazwy Użytkownika, jeżeli Użytkownik zarejestruje się lub zaloguje); zapamiętania niektórych preferencji Użytkownika; wsparcia Administratora w ulepszaniu Serwisu.

8.2 W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

8.3 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.4 Użytkownik może wyrazić zgodę, o której mowa powyżej, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi – tzn.: aby wyłączyć lub ograniczyć wykorzystanie plików cookie, Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jednakże konsekwencją takiego działania może być nieprawidłowe działanie lub utrata dostępu do niektórych podstron Serwisu.

8.5 Pliki cookies używane przez Serwis można podzielić na następujące kategorie:

 • „konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu; bez tych plików nie można poruszać się po Serwisie ani korzystać z jego funkcji; służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, gromadzące informacje, które mówią, w jaki sposób odwiedzający korzystają z Serwisu, np. dane podstron, które są odwiedzane najczęściej; pliki te są wykorzystywane po to, aby usprawnić działanie Serwisu; pliki te mogą zostać uruchomione tylko za zgodą Użytkownika, wyrażoną poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru, które pojawi się po otwarciu Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, wyglądu strony internetowej itp.; pliki te mogą zostać uruchomione tylko za zgodą Użytkownika, wyrażoną poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru, które pojawi się po otwarciu Serwisu;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • „analityczne” pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego Użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe; służą do ulepszania działania Serwisu.
 • Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies od następujących dostawców: Facebook, YouTube, Instagram, Google Analytics, Google Ads, Twitter.

9. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

9.1 Użytkownik powinien mieć świadomość, że dane przekazywane w publicznej sieci telekomunikacyjnej pomiędzy jego urządzeniem a Serwisem nie są całkowicie bezpieczne. Administrator nie jest w stanie zapewnić pełnej ochrony i bezpieczeństwa tych danych podczas komunikacji z Serwisem. Niemniej, Administrator gwarantuje, że podejmie wszelkie stosowne działania w celu zabezpieczenia danych przesyłanych do niego drogą elektroniczną, w szczególności danych osobowych podawanych przez Użytkownika w formie elektronicznej.

10. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

10.1 W celu zapewnienia przez Administratora, aby Polityka prywatności spełniała aktualne wymogi nałożone przepisami prawa, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych usług Serwisu. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane w Serwisie.

10.2 W każdym przypadku, zalecamy Użytkownikowi czytać regularnie niniejszą Politykę Prywatności, na wypadek gdyby wprowadzone w niej zostały niewielkie zmiany lub jakiekolwiek interaktywne ulepszenie, wykorzystując fakt, że stanowi ona stałe źródło informacji dostępne na naszej stronie internetowej i aplikacji mobilnej.