Polityka reklamacyjna

Jest to oficjalny dokument, zgodnie z którym Meest China zapewnia Klientom usługę dostawy międzynarodowej i zobowiązuje się do wypełnienia swoich zobowiązań.

W przypadku uszkodzenia lub utraty ładunku (towaru) z winy firmy, jeśli usługa została wykonana niewłaściwie, zgodnie z tym dokumentem, Klient ma prawo do otrzymania zwrotu pieniędzy (odszkodowania).

Są jednak wyjątki, czynniki oraz sytuacje związane z siłą wyższą, kiedy firma nie ma wpływu i nie odpowiada za ładunek.

Więcej szczegółów na temat podstawowych zasad i warunków składania reklamacji można znaleźć poniżej.

Odpowiedzialność za towary

Taryfa za przewóz paczek zawiera standardowe ubezpieczenie, a firma odpowiada finansowo za towar w paczkach według wartości pierwotnie określonej przez Klienta w koncie osobistym lub aplikacji mobilnej Meest China, ale nie więcej niż 100 dolarów za paczkę.

UWAGA: firma nie ponosi odpowiedzialności za towar w przypadku wejścia w życie któregoś z punktów „Wyjątków od zasad odpowiedzialności” opisanych w niniejszej Polityce reklamacyjnej.

Odszkodowanie w przypadku utraty lub szkody

Zasady standardowe

Firma przyjmuje i oblicza roszczenia za towary, które nie podlegają zasadom wyłączenia odpowiedzialności, zagubione, brakujące lub uszkodzone towary w paczce lub utratę całej paczki od zadeklarowanej wartości (ale nie więcej niż 100 dolarów za paczkę), a także zwraca pieniądze zapłacone za dostarczenie paczek, które nie zostały odebrane.

Reklamacja z żądaniem odszkodowania przyjmowana jest za pośrednictwem Odwołania, które zarejestrować można w koncie osobistym Klienta lub aplikacji mobilnej Meest China, w terminach:

 • nie później niż 3 dni od faktycznego otrzymania przesyłki w przypadku uszkodzenia lub braków towaru wewnątrz przesyłki;
 • nie wcześniej niż 22 dni od wpływu rejestru do Urzędu Celnego w przypadku podejrzenia utraty całej przesyłki;
 • w tym samym dniu, jeśli fakt utraty przesyłki zostanie potwierdzony i otrzyma ona status „Zaginiona”.

Termin rozpatrzenia i zatwierdzenia roszczeń wynosi 1-8 dni od daty złożenia Odwołania. Kwota odszkodowania jest dopisywana wyłącznie do salda Klienta na jego koncie osobistym, na którym zarejestrowana była przesyłka i może być wykorzystana do opłacenia kolejnych zamówień. Zwrot ewentualnego odszkodowania z salda konta osobistego na rachunek bankowy nie jest przewidziany.

Reklamacje z żądaniem odszkodowania nie będą rozpatrywane, a koszt towaru i dostawy nie będzie rekompensowany, jeżeli:

 • nie została wykonana przynajmniej jedna z usług magazynowych Połączenie z weryfikacją lub Szczegółowa weryfikacja i fotorelacja;
 • paczka zawiera dowolną ilość towarów (identycznych lub różnych) o znanych znakach towarowych (markach);
 • paczka zawiera towary zabronione do przewozu;
 • przesyłka zawiera towary delikatne i wielkogabarytowe, które nie posiadają solidnego opakowania.

Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe wyjaśnienia każdej kategorii.

Wyjaśnienie zasad wyłączenia odpowiedzialności

1. Towary znanych znaków towarowych (marek)

Towary o znanych znakach towarowych nie są dopuszczone do przewozu w żadnej ilości.

Jeżeli podczas kontroli celnej w Chinach, Niemczech lub jakimkolwiek kraju tranzytowym w paczce zostaną wykryte towary markowe w dowolnej ilości (towary identyczne lub towary różnych marek), organy celne mają prawo jednostronnie zatrzymać te towary bez powiadomienia i dostarczenia dokumentów potwierdzających, które zawierają numery skonfiskowanych paczek.

Skonfiskowane towary mogą podlegać karze grzywny, do której mogą być doliczone koszty utylizacji. Nasza firma nie rekompensuje powyższych kosztów, jak również nie rekompensuje kosztów skonfiskowanego towaru i dostawy oraz nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie powyższych sytuacji.

W przypadku zatrzymania w Urzędzie Celnym, paczki z markowym towarem w dowolnej ilości, z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, firma nie zapewnia zwrotu paczki do nadawcy i nie zapewnia rekompensaty pieniężnej za towar i/lub dostawę.

Lista zarejestrowanych marek, których międzynarodowy transport jest dozwolony, za zgodą właściciela marki, jest dostępna tutaj i tutaj.

2. Maski, środki antyseptyczne, rękawiczki

Poprzez dostawę lotniczą możliwe jest przewożenie towarów medycznych tylko do użytku osobistego.

Warunki szczegółowe:

 • nie więcej niż 100 sztuk masek ochronnych (medycznych i niemedycznych);
 • nie więcej niż 20 sztuk półmasek N95;
 • nie więcej niż 200 par rękawic ochronnych;
 • nie więcej niż 5 kombinezonów ochronnych;
 • nie więcej niż 10 środków antyseptycznych;
 • nie więcej niż 5 termometrów bezdotykowych.

Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, przesyłka może zostać opóźniona bez rekompensaty kosztów towaru i dostawy. Prosimy pamiętać o tej informacji przy zamówieniu usługi dostawy.

3. Towary kruche i wielkogabarytowe

Prosimy pamiętać, że nie ubezpieczamy ładunków delikatnych i nie przyjmujemy z tego tytułu reklamacji.

Do kategorii towarów kruchych należą telewizory panelowe, plastikowe części samochodowe (zderzaki, spojlery, maski itp.), zastawa stołowa, instrumenty muzyczne, szkło, żyrandole i inne towary kruche.

 • Wszelkiego rodzaju telewizory LED, LCD oraz monitory w oryginalnym opakowaniu są delikatnymi towarami ponadgabarytowymi i nie są przeznaczone do międzynarodowego transportu drobnicowego. Każde inne opakowanie niż wielowarstwowe pudełko z płyty wiórowej jest niewystarczające i nie zabezpieczy telewizora w 100% podczas przeładunków i usług kurierskich. Wysyłanie takich telewizorów i monitorów z magazynu odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność Klienta i po podpisaniu przez Klienta zgody. Magazyn Meest China nie zapewnia wielowarstwowych opakowań z płyty wiórowej! Pakowanie telewizorów i monitorów w naszym magazynie jest możliwe tylko w karton wielowarstwowy, co znacznie zmniejsza ryzyko uszkodzenia, ale nie daje 100% gwarancji zabezpieczenia.
 • Części plastikowe mogą być łatwo uszkodzone podczas transportu ładunków drobnicowych. Tego typu towary muszą być zapakowane w drewnianą skrzynię lub pudło ze sklejki. Firma nie zapewnia tego typu opakowań. Jeśli dostawca prześle nam towar bez powyższego rodzaju opakowania, firma nie ponosi odpowiedzialności za integralność ładunku i nie przyjmuje roszczeń za uszkodzony towar w trakcie dostawy.
 • Naczynia, szkło, żyrandole mogą zostać łatwo uszkodzone podczas transportu ładunków drobnicowych. Tego typu towary muszą być zapakowane w karton z drewnianą skrzynią lub sklejkę, wypełnioną pianką lub innym wypełniaczem. Firma nie zapewnia tego typu opakowań. Jeśli dostawca prześle nam towar bez powyższego rodzaju opakowania, firma nie ponosi odpowiedzialności za integralność towaru i nie przyjmuje roszczeń za towar uszkodzony podczas dostawy.

4. Towary zakazane do przewozu

Grupa 1 – towary zabronione przez prawo, których przekazanie pociąga za sobą odpowiedzialność karną.

 • Należy pamiętać, że magazyn sprawdza 100% paczek. W przypadku wykrycia towarów z I grupy, oprócz konfiskaty, zniszczenia towarów i nieobjęcia zasadami ubezpieczenia, zostanie również wysłany wniosek do organów ścigania krajów wysyłających i odbierających, z podaniem nazw i adresów nadawcy i odbiorcy.
 • Broń palna i amunicja, broń ostra i inne przedmioty specjalnie zaprojektowane do ataku i obrony (mosiężne kastety, szpilki, puszki z płynem paraliżującym itp.).
 • Części i akcesoria do broni (celowniki, zapasy, magazynki itp.)
 • Substancje odurzające i psychotropowe, ich odpowiedniki i prekursory, podlegające szczególnej kontroli zgodnie z przepisami.
 • Materiały wybuchowe, łatwopalne i inne substancje niebezpieczne, sprzęt wojskowy.
 • Substancje radioaktywne.
 • Szczątki ludzkie i organy.
 • Antyki i przedmioty, które stanowią dziedzictwo narodowe, historyczne lub kulturowe narodu, co jest ustalane zgodnie z prawem danego państwa.

II grupa – towary zakazane do nadawania w przesyłkach pocztowych.

 • W przypadku wykrycia towarów z II grupy magazyn ma prawo odmówić przewozu i zwrócić je do nadawcy. Również paczki z takim towarem nie są objęte ubezpieczeniem i odpowiedzialnością.
 • Artykuły medyczne: wszelkiego rodzaju maski, termometry, środki antyseptyczne, kombinezony i gogle ochronne;
 • Wszelkie substancje sproszkowane, niezależnie od rodzaju opakowania i pojemników;
 • Wszelkie rodzaje elektronicznych papierosów i ich części składowe;
 • Wszelkie rodzaje zapalniczek z benzyną lub bez, zapalniczki gazowe i inne towary z gazem, zapalniczki elektryczne;
 • Ciecze łatwopalne, wybuchowe, palne, aromaty do e-papierosów, substancje radioaktywne;
 • Towary, których eksport / import odbywa się z naruszeniem praw własności intelektualnej;
 • Nasiona i materiał sadzeniowy; produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego bez obróbki cieplnej;
 • Żywe zwierzęta;
 • Witaminy, leki, przysmaki, sucha i mokra karma dla zwierząt;
 • Łatwo psująca się żywność (świeże owoce, produkty zwierzęce);
 • Produkty spożywcze bez oryginalnego opakowania;
 • Produkty spożywcze powyżej 10 kg w oryginalnym opakowaniu;
 • Biżuteria, papiery wartościowe i metale szlachetne;
 • Pieniądze i dokumenty pieniężne w dowolnej formie: nakazy płatnicze, czeki, bony, papiery wartościowe, obligacje, kupony, akcje, karty kredytowe;
 • Napoje alkoholowe, leki, wyroby tytoniowe;
 • Przedmioty o nieprzyzwoitej i niemoralnej treści, zabawki seksualne i pornografia;
 • Pozwolenia na noszenie broni, rejestry zatrudnienia, karty wojskowe, paszporty i inne dokumenty tożsamości;
 • Przedmioty zabronione do przewozu przez Światowe Stowarzyszenie Transportu;
 • Rzeczy, które ze względu na swój charakter lub opakowanie mogą być niebezpieczne dla pracowników magazynu i przewoźnika lub osób postronnych, mogą zanieczyścić lub uszkodzić inną korespondencję, urządzenia lub mienie osób trzecich;
 • Niezidentyfikowane baterie bez oznaczeń.

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA

Dla usprawnienia procedury uzyskania odszkodowania, prosimy o zastosowanie się do poniższych zaleceń:

Przy składaniu zamówienia podaj rzeczywisty koszt przesyłki.

Po otrzymaniu przesyłki należy niezwłocznie sprawdzić jej status w obecności przedstawiciela firmy przewozowej w Polsce.

W przypadku reklamacji stanu przesyłki, sporządzić Protokół Odbioru i Reklamację.

W przypadku złożenia Zgłoszenia zwrotu środków (przy umowie zamówienia usługi „Konsolidacja z weryfikacją”), dodaj nagranie uszkodzonej przesyłki lub niewystarczającej ilości towaru w przesyłce.

Nagranie musi zawierać międzynarodowy numer śledzenia przesyłki, opakowanie oraz towar w przesyłce. Dodatkowo, możesz nagrać proces rozpakowywania przesyłki gdzie będzie widoczna informacja o towarze oraz numer przesyłki.

Składając reklamację z tytułu braków towaru w przesyłce, o ile przesyłka jest zarejestrowana jako „Ready cargo”, upewnij się, że jest widoczne miejsce uszkodzenia opakowania i posiadasz zdjęcia potwierdzające uszkodzenie przesyłki.

Składając reklamację z tytułu braków towaru w paczce, o ile przesyłka jest zarejestrowana jako „Połączenie bez weryfikacji”, upewnij się, że jest widoczne miejsce uszkodzenia paczki i posiadasz zdjęcia potwierdzające uszkodzenie paczki.

Reklamacje dotyczące paczek, których waga została błędnie obliczona w magazynie

Firma zapewnia rekompensatę, jeśli podczas rozliczania klienta za dostawę waga paczki zostanie znacznie zawyżona z powodu awarii sprzętu.

„Znacznie zawyżona” oznacza różnicę co najmniej 100 g dla paczek o wadze do 5 kg oraz różnicę co najmniej 5% dla paczek o wadze powyżej 5 kg.

Zdjęcia pokazujące, że paczka nie została otwarta oraz rzeczywista waga na wadze są uznawane za wystarczające warunki do złożenia reklamacji z tytułu nieprawidłowo obliczonej wagi.

Kwota odszkodowania jest dopisywana wyłącznie do salda klienta na jego koncie osobistym, na którym zarejestrowana była przesyłka i może być wykorzystana do opłacenia kolejnych rachunków. Zwrot ewentualnego odszkodowania z salda konta osobistego na kartę nie jest przewidziany.

Roszczenia o odszkodowanie są rozpatrywane przez kierowników obsługi klienta w ciągu 15 dni od ich złożenia reklamacji.

Warunki przechowywania

Okres przechowywania paczki w punkcie wydania wynosi 5 dni, a firma kurierska podejmuje 2 próby dostarczenia paczki pod wskazany adres.

W przypadku, gdy klient nie odbierze przesyłki w powyższych terminach i próbach doręczenia, przesyłka jest zwracana do magazynów sortujących w kraju odbiorcy i będzie zutylizowana.

Paczki do Chin nie są zwracane, a za przesyłki zutylizowane nie przysługuje odszkodowanie.

Zwrot paczki do nadawcy

W przypadku zatrzymania przesyłki przez służby celne (z wyjątkiem przypadków naruszenia praw własności intelektualnej marek i znaków towarowych), firma zwraca przesyłkę do nadawcy za zgodą Klienta według dodatkowych taryf i zasad zwrotu.

Polityka reklamacyjna dot. ładunków handlowych

Jest to oficjalny dokument, zgodnie z którym Meest China świadczy na rzecz klienta usługę dostawy międzynarodowej i zobowiązuje się do wykonania swoich zobowiązań.

W przypadku uszkodzenia lub utraty ładunku (towaru) z winy firmy, jeżeli usługa została wykonana nienależycie, zgodnie z niniejszym dokumentem, klient ma prawo do otrzymania zwrotu pieniędzy (odszkodowania).

Istnieją jednak wyjątki, czynniki, sytuacje związane z siłą wyższą, kiedy firma nie ma wpływu i ponosi ograniczoną odpowiedzialność za ładunek.

Więcej szczegółów na temat podstawowych zasad i warunków składania reklamacji można znaleźć poniżej.

Odpowiedzialność za ładunek

Kwota za dostarczenie ładunków jest obciążona standardowym ubezpieczeniem w wysokości 2%, a firma odpowiada finansowo za towar według wartości określonej przez klienta w aplikacji Meest China Cargo lub na fakturze dostarczonej do nas z wyraźnie zaznaczonymi pozycjami i ich wartościami dla każdej pozycji osobno. Do zapłaty przyjmuje się wartość towarów, która została uzgodniona i zaakceptowana przez Spółkę przed wysyłką z magazynu w Chinach.Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegają następujące towary:

 • elektronika,
 • zegarki.

UWAGA: firma nie wypłaca odszkodowania za towar, który nie był ubezpieczony i nie zostały spłacone 2% od wartości faktury.

Warunki złożenia reklamacji

 • ładunek/pudła otwarte,
 • brak pudeł/towaru,
 • pudła są uszkodzone oraz ładunek w środku jest uszkodzony.

Aby otrzymać odszkodowanie za reklamacje, należy wykonać następujące kroki:

1) Wypełniając wniosek należy wskazać rzeczywisty koszt przesyłki oraz przedstawić dokument potwierdzający ten koszt.
2) Po otrzymaniu ładunku należy niezwłocznie sprawdzić stan towaru w obecności przedstawiciela firmy przewozowej / kuriera w Polsce (magazyn firmy przewozowej / kurier).
3) W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu ładunku, należy koniecznie sporządzić Protokół zdawczo-odbiorczy podczas odbioru w obecności kuriera lub przedstawiciela magazynu/przewoźnika oraz zdjęcia/nagranie z otwarcia przesyłki ładunku i przekazać je do Biura Obsługi Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
4) Nie później niż 3 dni po faktycznym otrzymaniu zgłoszenia, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku towaru, należy wysłać nagranie/zdjęcia otwarcia towaru, wypełniony protokół (w obecności kuriera) oraz fakturę z nazwami pozycji/ilości/ceny jednostkowej towarów w Chinach, których brakuje w momencie odbioru.
5) Termin rozpatrzenia i uwzględnienia reklamacji wynosi 1-8 dni od momentu złożenia reklamacji w przypadku braków/uszkodzeń. Termin rozpatrzenia i zatwierdzenia reklamacji wynosi do 40 dni od daty przyjęcia towaru do magazynu klienta w przypadku utraty całych kartonów.
6) W przypadku uszkodzenia ładunku (towaru) firma nie rekompensuje kosztów dostawy. Rekompensata kosztów dostawy następuje tylko w przypadku braku towaru/pudełek/kartonu.

Standardowe zasady

Firma przyjmuje i wylicza reklamacje na towary, które nie podlegają zasadom wyłączenia odpowiedzialności, zagubione, brakujące lub uszkodzone towary w zgłoszeniu, lub utraty całego ładunku od zadeklarowanej wartości, a także zwraca pieniądze zapłacone za dostawę całych pudeł, które nie dotarły.

Reklamacja z prośbą o odszkodowanie jest przyjmowana poprzez zgłoszenie klienta do Biura Obsługi Klienta w Polsce.

Reklamacje z prośbą o odszkodowania nie będą rozpatrywane, a koszt towaru i dostawy nie będzie rekompensowany:

 • jeśli usługa weryfikacji (sprawdzenia) produktu nie została zamówiona w naszym magazynie w Chinach, ładunek/pudła dotarły w całości, ale wystąpił brak ilościowy – firma nie ponosi odpowiedzialności,
 • ładunek/pudła nieuszkodzone, a w środku stwierdzono niezgodność ilości towaru,
 • niezgłoszone towary,
 • ładunek zawiera towary kruche i wielkogabarytowe, które nie posiadają odpowiedniego opakowania,
 • towar został uszkodzony z powodu nieodpowiedniego opakowania dostawcy,
 • towary znanych marek, brandów.

Poniżej znajduje się bardziej szczegółowe wyjaśnienie każdej kategorii.

Wyjaśnienie zasad zwolnienia z odpowiedzialności

1. Nie została dodana usługa weryfikacji (sprawdzenie) towaru w magazynie

Należy pamiętać, że w przypadku braku usługi sprawdzenia w magazynie i braku uszkodzeń pudeł, odszkodowanie nie zostanie wypłacone. W przypadku sprawdzenia ilości towaru na magazynie w Chinach i otrzymania uszkodzonego pudełka w Polsce oraz pisemnego protokołu, w którym wyraźnie zaznaczono braki i rzeczywistą wagę, rekompensaty dokonuje się zgodnie z wartością faktury utraconych przedmiotów oraz brakującą wagą zgodnie z taryfą (minus kwota ubezpieczenia).

2. Niezadeklarowane towary

Firma nie rekompensuje kosztów za utracony towar, którego klient nie zadeklarował lub zadeklarował błędnie pod względem ilości, nazw i opisu towaru. W przypadku błędnej deklaracji towaru i konfiskaty towaru w urzędzie celnym, na fakturze nie przysługuje żadne odszkodowanie. W przypadku nałożenia kar w wyniku nieprawidłowego zgłoszenia towaru, kwotą tą zostanie obciążony klient.

3. Towary kruche i wielkogabarytowe

Należy pamiętać, że nie ubezpieczamy delikatnych ładunków i nie przyjmujemy reklamacji. Odszkodowanie za delikatne towary jest wypłacane tylko w przypadku braku i po przybyciu do Polski.

Do kategorii towarów delikatnych zaliczamy telewizory panelowe, plastikowe części samochodowe (zderzaki, spojlery, maski itp.), naczynia kuchenne, instrumenty muzyczne, szkło, żyrandole, ceramikę sanitarną, meble i inne towary delikatne.

Wszystkie typy telewizorów i monitorów LED, LCD w opakowaniach fabrycznych są towarami delikatnymi, ponadgabarytowymi i nie są przeznaczone do transportu międzynarodowego w ładunkach masowych. Każde opakowanie inne niż pudło z wielowarstwowej płyty wiórowej jest niewystarczające i nie zabezpieczy telewizora w 100% w przypadku przeciążenia i przesyłek kurierskich. Wysyłka takich telewizorów i monitorów z magazynu odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność Klienta i po jego pisemnym potwierdzeniu. Magazyn Meest China nie zapewnia opakowań wykonanych z wielowarstwowej płyty wiórowej! Pakowanie telewizorów i monitorów w naszym magazynie jest możliwe tylko w tekturę wielowarstwową, co znacznie zmniejsza ryzyko uszkodzenia, ale nie daje gwarancji.

Plastikowe części zamienne mogą łatwo ulec uszkodzeniu podczas transportu ładunków zbiorczych. Ten rodzaj produktu musi być zapakowany w drewnianą skrzynię lub pudełko ze sklejki. Firma nie zapewnia tego typu opakowań. Jeżeli dostawca przesłał nam towar bez w/w opakowania, firma nie ponosi odpowiedzialności za całościowość ładunku i nie przyjmuje reklamacji za towar uszkodzony podczas dostawу.

Naczynia, szkło, żyrandole, ceramika sanitarna, meble mogą zostać łatwo uszkodzone podczas transportu ładunków zbiorowych. Tego typu produkt musi być zapakowany w karton z listwami drewnianymi lub pudło ze sklejki wypełnione pianką lub innym wypełniaczem. Firma nie zapewnia tego typu opakowań. Jeżeli dostawca przesłał nam towar bez w/w opakowania, firma nie ponosi odpowiedzialności za całościowość towaru i nie przyjmuje reklamacji towaru uszkodzonego podczas dostawy.

Wyjątek dotyczący odszkodowania – towar został przepakowany w magazynie w Chinach (pod warunkiem, że towar dotarł do magazynu w Chinach w stanie nieuszkodzonym, przepakowanie odbywa się na koszt klienta).

4. Nieodpowiednie opakowanie

W przypadku braku prośby o przepakowanie produktu i wykrycia uszkodzenia opakowania paczki i pojedynczego pudełka produktu w Polsce, odszkodowanie nie jest realizowane (w przypadku przepakowania towaru w magazynie w Chinach reklamacja jest rozpatrywana).

5. Towary znanych znaków towarowych (marek)

Transport ładunków handlowych (drogą morską, lotniczą) nie jest możliwy w przypadku znanych znaków towarowych, towarów z logo, znakiem towarowym zarejestrowanym jako własność intelektualna w Europie oraz towarów, które są identyczne/podobne w formie do towarów markowych (kopie).

Jeżeli podczas odprawy celnej na terytorium Chin, Europy, Ukrainy lub innego kraju tranzytowego zostaną wykryte towary markowe w dowolnej ilości (towary identyczne lub towary różnych marek, które są identyczne/podobne do marek), organy celne mają prawo do jednostronnego wycofania towarów bez powiadomienia i dostarczenia dokumentów potwierdzających, co zawierają numery wycofanych towarów.

Za konfiskowany towar mogą zostać nałożone kary, które z kolei zostaną naliczone klientowi, do kary mogą zostać doliczone koszty utylizacji, które również zostaną naliczone klientowi z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej.

Firma nie rekompensuje w/w kosztów, ani nie rekompensuje kosztów skonfiskowanego towaru i dostawy oraz nie ponosi odpowiedzialności za zaistnienie takich sytuacji.

Aby ułatwić procedurę otrzymania odszkodowania, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:

 • Składając zamówienie należy podać rzeczywisty koszt towarów.
 • Po otrzymaniu ładunku należy niezwłocznie sprawdzić stan przesyłki w obecności przedstawiciela firmy przewozowej w Polsce.
 • Czas na złożenie reklamacji nie później niż 3 dni po faktycznym otrzymaniu ładunku.
 • W przypadku reklamacji stanu przesyłki należy sporządzić Protokół zdawczo-odbiorczy oraz Reklamację.
 • Podczas zgłoszenia reklamacji o odszkodowanie należy dodać zdjęcie uszkodzonego opakowania zewnętrznego lub zdjęcie braku towaru, jeżeli została zamówiona usługa sprawdzenia towaru na magazynie. Konieczne jest przesłanie zdjęcia ładunku i otrzymanego produktu lub nagrania z rozpakowywania paczek, na którym będzie dobrze widoczny numer paczki i inne informacje o produkcie.
 • Zgłaszając reklamację dotyczącą braku towaru w ładunku, bez usługi sprawdzenia należy się upewnić, że opakowanie ma widoczne miejsce uszkodzenia oraz czy są zdjęcia potwierdzające obecność uszkodzenia opakowania.

Okoliczności siły wyższej

Polityka reklamacyjna nie obowiązuje w przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej niezależnych od firmy (klęski żywiołowe, działania wojenne, epidemie, strajki itp.).