Regulamin

REGULAMIN DZIAŁANIA SERWISU pl.meest.cn/pl I APLIKACJI MOBILNEJ MEEST CHINA ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ pl.meest.cn/pl I APLIKACJI MOBILNEJ MEEST CHINA

SPIS TREŚCI:

  1. PRZEDMIOT REGULAMINU
  2. DEFINICJE
  3. POSTANOWIENIA OGÓLNE (w tym dane identyfikujące usługodawcę, adres usługodawcy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu)
  4. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  5. WARUNKI I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
  6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY. SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  10. ZAŁĄCZNIK NR 1

1. PRZEDMIOT REGULAMINU

1.1 Niniejszy regulamin w zakresie działania platformy https://pl.meest.cn/pl/ i aplikacji mobilnej MEEST CHINA stanowi obowiązki informacyjne przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). Niniejszy regulamin w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez stronę internetową https://pl.meest.cn/pl/ oraz przez aplikację mobilną MEEST CHINA stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

1.2 Regulamin określa ogólne zasady oraz warunki korzystania ze strony internetowej https://pl.meest.cn/pl/ oraz aplikacji mobilnej MEEST CHINA, jak również warunki i zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://pl.meest.cn/pl/ i aplikacji mobilnej MEEST CHINA, a w szczególności:
1) rodzaje i zakres Usług, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną,
2) warunki świadczenia Usług, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną,
3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną,
4) tryb postępowania reklamacyjnego, w tym tryb postępowania reklamacyjnego dla Usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. DEFINICJE

2.1.1 Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).

2.1.2 Konto osobiste (Konto) – oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika. W wyniku utworzenia Konta Użytkownik otrzymuje osobisty numer konta, na podstawie którego Operator utworzy własny wirtualny adres Użytkownika w Chińskiej Republice Ludowej. Ten adres należy podać jako
adres dostawy przesyłek na chińskich stronach internetowych. Utworzenie i prowadzenie w ramach Serwisu Konta stanowi Usługę Elektroniczną.
2.1.3 Metody płatności – płatności Visa, Mastercard lub Alipay. Płatności za pośrednictwem Visa i Mastercard realizowane są przez system płatności iMoje.
2.1.4 Produkt – przedmiot, określony przez Usługobiorcę w momencie składania zamówienia Usługi Wykupu, dostępny w jednym z chińskich Sklepów internetowych.
2.1.5 Przesyłka – paczka zawierająca Produkt/Produkty wykupione przez Usługodawcę dla Usługobiorcy lub indywidualnie zakupione przez Usługobiorcę w Sklepach internetowych, której masa wynosi nie więcej niż 30 kg.
2.1.6 Regulamin – regulamin działania Serwisu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
2.1.7 Rejestracja Konta – Usługa Elektroniczna; formularz dostępny na stronie https://pl.meest.cn/pl/ lub w aplikacji mobilnej Meest China umożliwiający utworzenie Konta osobistego.
2.1.8 Saldo wykupu (Saldo) – usługa dostępna na Koncie osobistym , dzięki której Usługobiorca dokonuje zapłaty za określone usługi na rzecz Usługodawcy. Otrzymanie przez Usługodawcę środków wpłaconych przez Użytkownika, jak również zwrot środków pieniężnych na rzecz Usługobiorcy (w przypadkach i w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem) jest uwidocznione w Saldzie wykupu. Możliwość wpłacania i wypłacanie środków pieniężnych z lub na Saldo wykupu stanowi Usługę Elektroniczną.
2.1.9 Serwis – strona internetowa https://pl.meest.cn/pl/ lub aplikacja mobilna Meest China.
2.1.10 Sklepy internetowe (Sprzedawca) – chińskie sklepy dostępne pod następującymi adresami: www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou.com.
2.1.11 Usługodawca/Operator – TRADE 44 Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Drogowców 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000501663, NIP: 5342495697, REGON: 14714222300000, adres poczty elektronicznej: supportpl@meest.cn , numer telefonu: +48 800 003 091
2.1.12 Umowa o świadczenie usług oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną (Umowa o świadczenie usług) – umowa o świadczenie usług zawierana albo zawarta między Usługobiorcą a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu, na podstawie której Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia określonych usług według wyboru Usługobiorcy.
2.1.13 Usługa – każda inna usługa niż Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
2.1.14 Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
2.1.15 Usługi informacyjne – udostępnienie na indywidualne żądanie Użytkownika informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie, zawierającej indywidualnie żądane przez Użytkownika dane informacyjne.
2.1.16 Usługi komunikacyjne – umożliwienie Usługobiorcy skontaktowania się z Usługodawcą, w szczególności poprzez chat dostępny na stronie internetowej https://pl.meest.cn/pl/ oraz w aplikacji mobilnej Meest China lub za pomocą nr telefonicznego wskazanego w Regulaminie; umożliwienie Usługobiorcy składanie reklamacji za pośrednictwem Konta osobistego lub aplikacji mobilnej Meest China, a także przesyłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną.
2.1.17 Usługa złożenia zamówienia – możliwość zlecenia Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu zakupu na koszt i ryzyko Usługobiorcy i według jego wyboru określonego Produktu w wybranych Sklepach internetowych. Usługa ta stanowi Usługę Elektroniczną.
2.1.18 Usługa wykupu Produktu – usługa obejmująca zlecenia Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu zakupu na koszt i ryzyko Usługobiorcy i według jego wyboru określonego Produktu w wybranych Sklepach internetowych oraz jego dostawę do magazynu Usługodawcy w Chińskiej Republice Ludowej.
2.1.19 Usługa „wykupu przez przyjaciela”
2.1.20 Usługa dostawy – usługa polegająca na dostarczeniu Przesyłki z Produktem na adres wskazany przez Usługobiorcę. Usługodawca dostarcza przesyłki do wybranych państw Unii Europejskiej tj. do Polski, Słowacji, Rumunii, Niemiec, Węgier, a ponadto na Ukrainę i do Uzbekistanu.
2.1.21 Usługa dostawy ładunków handlowych – polega na dostarczeniu przez Usługodawcę ładunków wymagających odprawy celnej, których łączna masa przekracza 30 kg, łączna wartość przekracza 150 euro i nie są one jednocześnie Przesyłką.
2.1.22 Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
2.1.23 Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o świadczenie usług lub Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą.
2.1.24 Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE (W TYM DANE IDENTYFIKUJĄCE USŁUGODAWCĘ, ADRES USŁUGODAWCY, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ NUMER TELEFONU)

3.1 Operatorem Serwisu jest TRADE 44 Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Drogowców 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000501663, NIP: 5342495697, REGON: 14714222300000, adres poczty elektronicznej: supportpl@meest.cn, numer telefonu: +48 800 003 091.

3.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, o czym poinformuje Usługobiorcę drogą mailową.

3.3 Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Usługobiorcą i Usługodawcę Umów o świadczenie usług przed zmianą Regulaminu.

3.4 Regulamin jest dostępny dla Usługobiorców w każdym czasie bezpłatnie w Serwisie oraz w siedzibie Usługodawcy. Usługobiorcy mogą w każdym czasie w Serwisie przeglądać Regulamin, pobierać go, a także sporządzać wydruk Regulaminu.

3.5 Usługodawca świadczy za pośrednictwem niniejszego Serwisu usługi wyszczególnione, opisane oraz dostępne w dacie zawarcia Umowy o świadczenie usług z Usługobiorcą.

3.6 Usługodawca wskazuje, że korzystanie z Serwisu przez Usługobiorcę oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4.1 Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Usługobiorców:

4.1.1 Usługi informacyjne;
4.1.2 Usługi komunikacyjne;
4.1.3 Umożliwienie Użytkownikowi założenie Konta osobistego i korzystanie z niego;
4.1.4 Usługa złożenia zmówienia/usługa zakupienia określonego Produktu;
4.1.5 Umożliwienie Usługobiorcy doładowania Salda wykupu dostępnymi metodami płatności, ewentualnie możliwość skorzystania z usługi „wykupu przez przyjaciela”;
4.1.6 Wyliczenie kosztów dostawy przesyłki z Chińskiej Republiki Ludowej do wybranego przez Użytkownika państwa;

4.2 Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych, o których mowa w pkt 4.1. Regulaminu, na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie.

4.3 Usługi świadczone drogą elektroniczną wymienione w punkcie od 4.1.1. do 4.1.6., z wyłączeniem usługi wskazanej w punkcie 4.1.4. są usługami nieodpłatnymi.
[Konto osobiste]

4.4 Użytkownik może założyć indywidualne Konto w Serwisie poprzez wykonanie łącznie następujących kroków: wypełnienie formularza Rejestracji oraz zaakceptowanie Regulaminu działania Serwisu https://pl.meest.cn/pl/ lub Aplikacji Mobilnej Meest China oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://pl.meest.cn/pl/ lub Aplikacji Mobilnej Meest China. W celu założenia konta osobistego niezbędne jest podanie w formularzu Rejestracji przez użytkownika adresu poczty elektronicznej użytkownika oraz hasła.

4.5 Utworzenie i korzystanie z Konta osobistego jest dobrowolne. Usługa Elektroniczna utworzenia i prowadzenia Konta osobistego świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4.6 Konto osobiste w szczególności umożliwia:

4.6.1. śledzenie Przesyłek;
4.6.2. zlecenie Usługodawcy usługi wskazanej w punkcie 4.1.4.;
4.6.3. doładowanie Salda wykupu środkami pieniężnymi;
4.6.4. realizację płatności za usługi;

4.7 Usługobiorca w każdej chwili i bez podania przyczyny może zrezygnować z prowadzenia Konta osobistego poprzez zgłoszenie Usługodawcy stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: supportpl@meest.cn. Żądanie Użytkownika powinno zawierać adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu Rejestracji podczas tworzenia Konta. Spełnienie powyższego żądania przez Usługodawcę jest równoznaczne z usunięciem wszelkich danych osobowych Użytkownika zgodnie z Polityką prywatności, stanowiącą odrębny dokument.

[Zakupienie określonego Produktu przez Usługodawcę]
4.8 Wykupienie zamówionego przez Usługobiorcę Produktu odbywa się wyłącznie pod warunkiem założenia przez Usługobiorcę Konta osobistego, poprzez skorzystanie z zakładki „Utwórz zamówienie”.

4.9 W zamówieniu Usługobiorca obowiązany jest do podania linku z adresem Sklepu internetowego, z którego pochodzi dany Produkt, linku do zdjęć danego Produktu, jego ceny, ilości, kwoty dostawy w Chińskiej Republice Ludowej, nazwy Produktu oraz jego cech charakterystycznych (np. kolor, opis, parametry techniczne).

4.10 Usługa wykupu określonego Produktu jest odpłatna. Stawkę tej usługi ustala Usługodawca w zależności od rodzaju Produktu, jego gabarytów, ilości itp. Dokładna wysokość stawki podana jest na stronie internetowej https://pl.meest.cn/pl/ lub w Aplikacji Mobilnej MEEST CHINA.

4.11 Usługodawca dokonuje wykupienia wyłącznie Produktu określonego przez Usługobiorcę w zamówieniu i wyłącznie w Sklepie internetowym wskazanym przez Usługobiorcę.

4.12 Usługodawca nie odpowiada za ewentualne braki lub niedostępność Produktów określonych w zamówieniu przez Usługobiorcę.
[Wykupienie przez przyjaciela]
[Wymagania techniczne]

4.13 Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, w tym korzystania z Serwisu i zawarcia Umowy o świadczenie usług jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej oraz dostęp do poczty elektronicznej, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4.14 Sposób wyświetlania Serwisu, jej części lub widoczność poszczególnych sekcji może różnić się lub być uzależniona od wersji przeglądarki, zainstalowanych wtyczek lub systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Różnice te nie stanowią nieprawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych.
[Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym]

4.15 Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu, w tym oferowanych Usług Elektronicznych, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
[Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną]

4.16 Rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu i utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usług Elektronicznych wymienionych w punkcie 4.1. bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

4.17 Rozpoczęcie korzystania z Usług Elektronicznych wymienionych w punktach od 4.1.2. do 4.1.6. jest możliwe wyłącznie po dokonaniu Rejestracji Konta zgodnie z punktem 4.4. niniejszego Regulaminu.

4.18 Usługobiorca może zakończyć korzystanie z Usług wymienionych w punkcie 4.1. na zasadach wskazanych poniżej.

4.18.1 W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu, umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną wymienionych w punkcie 4.1.1., 4.1.5., 4.1.6. rozwiązują się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę.
4.18.2 W przypadku Usług wymienionych w punkcie 4.1.3. Usługobiorca i Usługodawca może rozwiązać umowę świadczenia tych usług na zasadach przewidzianych punkcie 4.7.
4.18.3 W przypadku usługi wskazanej w punkcie 4.1.4. Usługobiorca i Usługodawca może rozwiązać Umowę świadczenia usług drogą elektroniczną rezygnując z utworzonego zamówienia jedynie przed dokonaniem płatności przez Usługobiorcę. Po dokonaniu płatności nie ma
możliwości zrezygnowania z utworzonego zamówienia. Rozwiązanie Umowy następuje w momencie usunięcia zamówienia widocznego na Koncie.
[Tryb postępowania reklamacyjnego w przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną]

4.19 Usługobiorca może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z Usług Elektronicznych. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: TRADE 44 Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Drogowców 7 lub na adres poczty elektronicznej: supportpl@meest.cn

4.20 W reklamacji Usługobiorca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu, żądanie oraz adres mailowy wskazany przy Rejestracji konta. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4.21 Usługobiorca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Usługobiorcę, o możliwie najszybszym terminie jej rozpatrzenia. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Usługobiorcę do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Usługobiorcę.

4.22 Reklamacja Usług Elektronicznych rozpatrzona zgodnie z niniejszym Regulaminem nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.
[Ogólna odpowiedzialność Usługodawcy]

4.23 Usługodawca odpowiada wyłącznie za działanie Serwisu i dostawę Produktów ze swojego magazynu pod adres Usługobiorcy. Usługodawca nie odpowiada za Produkt wskazany w zamówieniu przez Usługobiorcę. Usługodawca jedynie pośredniczy w zakupie i dostawie zamówionego Produktu. Usługodawca nie jest Sprzedawcą Produktów.

4.24 Usługodawca nie jest zobowiązany warunkami, które regulują sprzedaż między Usługobiorcą a Sprzedawcą Produktu.

5. USŁUGI INNE NIŻ USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ USŁUGODAWCĘ

5.1 Usługodawca świadczy Usługi inne niż Usługi Elektroniczne na rzecz Usługobiorców, w szczególności:

5.1.1 Usługa dostawy Przesyłki z magazynu Usługobiorcy w Chińskiej Republice Ludowej na adres wskazany przez Usługobiorcę;
5.1.2 Usługi magazynowania, a w szczególności:
– usługa konsolidacji (łączenia) Przesyłek;
– usługa dzielenia Przesyłek;
– usługa konsolidacji Przesyłek wraz weryfikacją ich zawartości;
– usługa szczegółowej weryfikacji zawartości przesyłki wraz dokumentacją fotograficzną zawartości
– usługa sprawdzania wagi Przesyłek;
– usługa zamiany opakowania Przesyłki celem zmniejszenia ogólnej wagi wszystkich Przesyłek;
– usługa dodatkowego ubezpieczenia Przesyłki.
– usługa dostawy ładunków handlowych.
– usługa płatności za zamówienie Usługobiorcy.

5.2 Usługi wskazane w punkcie 5.1., z wyjątkiem Usługi z punktu 5.1.2.5. są usługami odpłatnymi. Szczegółowy zakres, w tym czas realizacji każdej usługi wymienionej w punkcie 5.1.1. oraz w punkcie 5.1.2 wraz ze stawką za jej wykonanie dostępny jest na stronie internetowej: https://pl.meest.cn/pl/taryfy-ta-uslugi/.

5.3 Skorzystanie z usługi wskazanej w punkcie 5.1.3. możliwe jest po uprzednim wysłaniu formularza zamówienia dostawy dostępnego pod adresem: https://pl.meest.cn/pl/dostawa-ladunkow-z-chin/.
[Cło i stawka VAT]

5.4 Wszystkie Przesyłki o wartości nie przekraczającej 150 euro nie podlegają opłacie celnej. Przesyłki, których wartość przekracza 150 euro podlegają opłacie celnej. Opłata celna rozliczana jest przez Usługobiorcę samodzielnie. Usługodawca nie bierze udziału w procesie jej rozliczenia.

5.5 Usługodawca pobiera 23 % stawki VAT od wartości zamówionego produktu zgodnie z zamówieniem Usługobiorcy. W przypadku usługi dostawy Ładunków handlowych cło oraz VAT rozliczane są przez Usługobiorcę samodzielnie.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG. SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

6.1 Usługobiorca, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa. Przez umowę zawartą na odległość rozumie się przy tym umowę zawartą z Usługobiorcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Usługobiorcy i Usługodawcy, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w szczególności pisemnie na adres: 39-200 Dębica ul. Drogowców 7 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: supportpl@meest.cn

6.2 Oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, jak również na wzorze formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Usługobiorca może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.3 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcia. Za dzień zawarcia umowy uważa się dzień zlecenia usługi za pośrednictwem Serwisu.

6.4 Wykonanie usługi przez Operatora skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy.

6.5 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość uważa się ją za niezawartą. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu na Saldo wykupu środki pieniężne, którymi opłacił daną usługę.

7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

7.1 Usługodawca nie jest sprzedawcą Produktów zamawianych przez Usługobiorcę, a zatem nie ponosi odpowiedzialności za sam Produkt.

7.2 Odpowiedzialność Usługodawcy dotyczy wyłącznie czynności związanych ze zleconą usługą.

7.3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
– za Przesyłki wobec których nie została wykonana Usługa konsolidacji Przesyłek wraz weryfikacją ich zawartości lub Usługa szczegółowej weryfikacji zawartości Przesyłki wraz z dokumentacją fotograficzną jej zawartości;
– Przesyłka zawiera dowolną ilość produktów (tożsamych lub różnych) o znanych znakach towarowych (markach);
– Przesyłka zawiera towary zabronione do przewozu;
– Przesyłka zawiera towary delikatne, wielkogabarytowe, które nie posiadają odpowiedniego do rodzaju Produktu zabezpieczenia i opakowania, a także Produkty z krótkim terminem przydatności (tj. do 30 dni).

7.4 Katalog produktów o znanych znakach towarowych, zabronionych do przewozu, delikatnych i wielkogabarytowych wraz z niezbędnym informacjami w tym zakresie dostępny jest na stronie internetowej: https://pl.meest.cn/pl/faq/politika-reklamacii/.

7.5 Reklamacje związane ze świadczeniem przez Usługodawcę usług wskazanych w punkcie 5.1. Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem Serwisu w Koncie osobistym, w następujących terminach:

7.5.1 nie później niż 3 dni od faktycznego otrzymania Przesyłki w przypadku uszkodzenia Przesyłki lub braku zawartości w Przesyłce, jeśli była weryfikowana jej zawartość;
7.5.2 nie wcześniej niż 22 dni od dnia wpływu rejestru do Urzędu Celnego w przypadku podejrzenia utraty całej Przesyłki;
7.5.3 w tym samym dniu, jeśli fakt utraty Przesyłki zostanie potwierdzony przez Operatora i otrzyma ona status “zaginionej”/”utraconej”.

7.6. Usługodawca rozpatruje reklamację i informuje o wyniku jej rozpatrzenia niezwłocznie, w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Usługobiorcy w formie w jakiej została ona złożona.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest TRADE 44 Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Drogowców 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000501663, NIP: 5342495697, REGON: 14714222300000, adres poczty elektronicznej: supportpl@meest.cn, numer telefonu: +48 800 003 091. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności dostępna na stronie internetowej: https://pl.meest.cn/pl

8.2 Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami RODO oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Umowy zawierane są w oparciu o prawo polskie i w języku polskim.

9.2 W przypadku ewentualnych sporów związanych z Usługami świadczonymi przez Usługodawcę, sądem właściwym do ich rozpatrywania będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, chyba, że obowiązuję przepisy stanowią inaczej, w szczególności w zakresie odnoszącym się do Konsumenta.

9.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

9.4 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

9.5 Załącznik nr 1 (Wzór formularza odstąpienia od umowy) stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

10. ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
…………… ……………………………..
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: (…………………… …………… ………………… …………… ………………… …………………… ………….…).
Data zawarcia umowy:
Imię i nazwisko Usługobiorcy:
Adres Usługobiorcy:
Adres mailowy wskazany przez Usługobiorcę z związku z korzystaniem ze strony internetowej: https://pl.meest.cn/pl:
Podpis Usługobiorcy (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
Data: