Charakter publicznoprawny w dokumentach celnych. Istotne prawne wymogi w imporcie

Sprowadzanie towarów z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego to dla wielu polskich firm doskonała okazja do taniego pozyskania określonych produktów. Przedsiębiorcy muszą mieć jednak świadomość konieczności załatwienia różnych formalności związanych z importem. Istotną kwestią jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów celnych oraz rozliczenie kwestii podatkowych. Warto dowiedzieć się więcej na temat obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. […]

Sprowadzanie towarów z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego to dla wielu polskich firm doskonała okazja do taniego pozyskania określonych produktów. Przedsiębiorcy muszą mieć jednak świadomość konieczności załatwienia różnych formalności związanych z importem. Istotną kwestią jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów celnych oraz rozliczenie kwestii podatkowych. Warto dowiedzieć się więcej na temat obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Rejestracja w systemie EORI i PDR

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na import z Chin rozmaitych towarów, muszą przede wszystkim zadbać o zarejestrowanie się w EORI, czyli Europejskim Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Wspomniany system jest ukierunkowany na usprawnienie procesu rozliczania operacji celnych przez przedsiębiorstwa. O uzyskanie numeru EORI trzeba wystarać się jeszcze przed sprowadzeniem pierwszego towaru z Chin do Polski w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Do uzyskania unikalnego i niepowtarzalnego numeru konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Najlepiej jest zrobić to drogą internetową za pośrednictwem PUESC.

Osoby, które chcą przesyłać dokumenty celne do systemów celnych drogą elektroniczną, powinny także zarejestrować się w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR).

Import towarów a rozliczenie podatku dochodowego, VAT i cła

Na importerach towarów z Chin i innych państw trzecich ciążą określone obowiązki o charakterze publicznoprawnym. Dotyczy to w szczególności konieczności rozliczenia wszystkich obowiązkowych należności podatkowych.

W przypadku podatku dochodowego podstawę do dokonania zapisów księgowych stanowi faktura wystawiona przez sprzedawcę towaru. Jeśli widniejąca tam kwota została podana w innej walucie niż polski złoty, należy dokonać jej przeliczenia – zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakupu. Stosownego zapisu dokonuje się w kolumnie 10 – „Zakup towarów oraz materiałów podstawowych”.

Prawo celne nakłada na urzędy celne obowiązek przekazania importerowi dokumentów celnych SAD lub PZC.  Na tej podstawie można wykazać podatek w rejestrze VAT. Odliczenia naliczonego podatku VAT dokonuje się na podstawie informacji zawartych w deklaracjach VAT-7 lub VAT-7K.

W dokumentach SAD lub PZC wskazuje się także wysokość naliczonego przez urząd celny cła. Jeśli dany towar został nabyty w celach dalszej odsprzedaży, należy wykazać ten fakt w kolumnie 10 księgi, opatrując tę informację datą wystawienia dokumentu.

W praktyce wielu importerów – nawet tych zajmujących się już od dłuższego czasu sprowadzaniem towarów z zagranicy – ma problem z odnalezieniem się w gąszczu przepisów prawnych dotyczących importu. Najlepszym rozwiązaniem dla nich jest skorzystanie z pomocy profesjonalnych firm logistycznych. Ich pracownicy na ogół doskonale znają obowiązujące regulacje i wiedzą, jak je zastosować w praktyce. Współpraca z nimi daje przedsiębiorcy pewność prawidłowego i terminowego załatwienia wszystkich formalności.